NINJA SENTAI KAKURANGER

NINJA SENTAI KAKURENJAA - "Cho Omono Rainichi!!" (1994)
NINJA SENTAI KAKURENJAA - "Shijohatsu no Suupaa Batoru!!" (1994)
[Episode 28]
[Episode 29]